Kirjoittamisen kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Humanististen tieteiden kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Kandidaatintutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

1. kirjoittamisen perus- ja aineopinnot sisältäen tutkielman
2. viestintä- ja kieliopinnot
3. yleisopinnot
4. valinnaiset opinnot, esim. toisen/toisten aineiden opintoja, viestintä- ja kieliopintoja ja/tai muita valinnaisia opintoja
Kandidaatintutkinnon laajuus on vähintään 180 opintopistettä.

Tutkintoon sisällytettävät opinnot lukuunottamatta kypsyysnäytettä voivat olla joko avoimessa yliopistossa tai erillisinä opintoina suoritettuja. Tutkintoon liittyvä kypsyysnäyte tehdään Jyväskylän yliopistossa

Osaamistavoitteet

HuK-tutkinnon suorittanut
• hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
• hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
• arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun
• hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
• osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
• tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
• tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.

Rakenne

Valitse väh. 0 kpl (0+ op)